Kilograms to Metric Tonnes conversion

Kilograms:
Metric Tonnes:

How to convert Kilograms to Metric Tonnes

1 Kilograms (kg) is equal to 0.001 Metric Tonnes (mt).

1 kg = 0.001 mt
or
1 mt = 1000 kg

Kilograms conversion table

Convert 1kg Units
Result
Kilograms to Micrograms
1000000000
Kilograms to Milligrams
1000000
Kilograms to Grams
1000
Kilograms to Metric Tonnes
0.001
Kilograms to Ounces
35.27399072294044
Kilograms to Pounds
2.2046244201837775
Kilograms to Tons
0.0011023122100918888
;