Gigabytes to Kilobytes conversion

Gigabytes:
Kilobytes:

How to convert Gigabytes to Kilobytes

1 Gigabytes (GB) is equal to 1048576 Kilobytes (KB).

1 GB = 1048576 KB
or
1 KB = 9.5367431640625e-7 GB

Gigabytes conversion table

Convert 1GB Units
Result
Gigabytes to Bits
8589934592
Gigabytes to Kilobits
8388608
Gigabytes to Megabits
8192
Gigabytes to Gigabits
8
Gigabytes to Terabits
0.0078125
Gigabytes to Bytes
1073741824
Gigabytes to Kilobytes
1048576
Gigabytes to Megabytes
1024
Gigabytes to Terabytes
0.0009765625
;