degrees Kelvin to degrees Fahrenheit conversion

degrees Kelvin:
degrees Fahrenheit:

How to convert degrees Kelvin to degrees Fahrenheit

1 degrees Kelvin (K) is equal to -457.86999999999995 degrees Fahrenheit (F).

1 K = -457.86999999999995 F
or
1 F = 255.92777777777775 K

degrees Kelvin conversion table

Convert 1K Units
Result
degrees Kelvin to degrees Celsius
-272.15
degrees Kelvin to degrees Fahrenheit
-457.86999999999995
degrees Kelvin to degrees Rankine
1.8000000000000682
;