degrees Celsius to degrees Fahrenheit conversion

degrees Celsius:
degrees Fahrenheit:

How to convert degrees Celsius to degrees Fahrenheit

1 degrees Celsius (C) is equal to 33.8 degrees Fahrenheit (F).

1 C = 33.8 F
or
1 F = -17.22222222222222 C

degrees Celsius conversion table

Convert 1C Units
Result
degrees Celsius to degrees Kelvin
274.15
degrees Celsius to degrees Fahrenheit
33.8
degrees Celsius to degrees Rankine
493.47
;